Προχωρημένες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Κωδικός μαθήματος:

ENV 122

Τίτλος μαθήματος:

Προχωρημένες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με νέες, εναλλακτικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται με στόχο την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των αποβλήτων με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθείτε με νέες μεθόδους επεξεργασίας, πού δηλαδή έχει στρέψει το ενδιαφέρον η έρευνα για την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών για την επεξεργασία των αποβλήτων. Θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές από αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα είδη αποβλήτων, είτε αστικά είτε βιομηχανικά απόβλητα.