Προηγμένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 313

Τίτλος μαθήματος:

Προηγμένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Η ανάπτυξη των γνώσεων και της κατανόησης των μαθητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σχετικά με :

  • το πλαίσιο των κανονισμών που επηρεάζουν την πρακτική της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
  • θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προσφερθεί ως βοηθήματα για τη λογιστική των χρηματοοικονομικών ομίλων,
  • λογιστικές τεχνικές και μέθοδοι που υιοθετούνται στην πράξη.