Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδικός μαθήματος:

CST 422

Τίτλος μαθήματος:

Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να διερευνήσουν διάφορα προηγμένα ζητήματα στην ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές στο πλαίσιο μιας οργανωτικής δομής