Πρακτική/ Διδακτική Άσκηση

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-122

Τίτλος μαθήματος:

Πρακτική/ Διδακτική Άσκηση

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών τους αλλά και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις του ρόλου τους. Παράλληλα, επιδιώκεται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να υιοθετήσουν μια αντίληψη συνεχούς και εποικοδομητικού στοχασμού και αναστοχασμού πάνω στην πράξη της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραγόντων που άμεσα και έμμεσα συνδέονται με αυτήν και την επηρεάζουν, όπως για π.χ. το περιεχόμενο του γνωστικού τους αντικειμένου, οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, αλλά και ο ρόλος του ευρύτερου σχολικού και κοινωνικού πλαισίου.