Περιβαλλοντική Χημεία

Κωδικός μαθήματος:

ENV 128

Τίτλος μαθήματος:

Περιβαλλοντική Χημεία

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος της είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Χημείας  και το ρόλο της στη αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης  του φυσικού περιβάλλοντος  και των διαμερισμάτων του ήτοι των νερών, του εδάφους και της ατμοσφαίρας, με την εφαρμογή στη μεθοδολογία προσδιορισμού των διαφόρων  φυσικών, χημικών  χαρακτηριστικών των διαλαμβανομένων ρυπαντών.