Περιβαλλοντική Ρύπανση και Προστασία της Υγείας

Κωδικός μαθήματος:

ENV 129

Τίτλος μαθήματος:

Περιβαλλοντική Ρύπανση και Προστασία της Υγείας

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα κύρια κρίσιμα προβλήματα ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων από την οπτική των επιπτώσεων στην υγεία. Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και συνοψίζει τα εφαρμοζόμενα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Αναμένεται να συμβάλει στην κατανόηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών κινδύνων από τους/τις φοιτητές/τριες. Καλύπτει βασικές έννοιες, όπως το φυσικό περιβάλλον, η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων και η δημόσια υγεία, η περιβαλλοντική και η μοριακή επιδημιολογία και τοξικολογία, ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες επιπτώσεων στην υγεία, η εκτίμηση κινδύνου, οι πολιτικές και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, η ιατρική της εργασίας και του περιβάλλοντος, η αειφορία, η πράσινη χημεία και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη.