Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Πολιτική

Κωδικός μαθήματος:

ENV 125

Τίτλος μαθήματος:

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Πολιτική

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός της θεματικής ενότητας, είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις γενικές έννοιες, τις αρχές και τους στόχους του περιβαλλοντικού δικαίου. Να γνωρίσουν τις κύριες αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και να ενημερωθούν για την κοινοτική στρατηγική ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και τις νομοθεσίες για τα απόβλητα έως και σήμερα. Να αντιληφθούν τους παράγοντες και τις παραμέτρους που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν κατά καιρούς θεσμοθετηθεί με σκοπό τον έλεγχο των αέριων ρύπων και την ποιοτική βελτίωση της ατμόσφαιρας. Επίσης, θα γνωρίσουν τη νομοθεσία που αφορά το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, την προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Παράλληλα, θα γνωρίσουν τις Διεθνείς Συμβάσεις, τα Πρωτόκολλα και τις συμφωνίες καθώς και τα στάδια εξέλιξης τους, τις αρχές, τα μέτρα και τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους τομείς όπως γεωργία, βιομηχανία, θάλασσα κ.ά. καθώς επίσης τις αιτίες των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.