Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Κωδικός μαθήματος:

ENV 127

Τίτλος μαθήματος:

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της μικροβιολογίας του περιβάλλοντος.
Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένου υποβάθρου γνώσεων σχετικά με βασική μικροβιολογία, βιοχημεία και μοριακή βιολογία, μικροβιακή οικολογία, βιοτεχνολογία και βιοαποικοδόμηση/βιοαποκατάσταση. Ειδικότερα, τα θέματα που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: βασική μικροβιολογία, δομή και λειτουργία μικροβιακών κυττάρων, μικροβιακό μεταβολισμό, μοριακή μικροβιολογία (ροή γενετικής πληροφορίας και αναπαραγωγή), μικροβιακή ανάπτυξη, μέθοδοι μικροβιακής οικολογίας, περιβαλλοντική βιοτεχνολογία (βιοαποκατάσταση, επεξεργασία λυμάτων, κ.α.) και μικροβιακή ανάλυση (όργανα, αναλυτικά εργαλεία και τεχνικές), με έμφαση στη μοριακή διαγνωστική.