Περιβάλλον και Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

Κωδικός μαθήματος:

ENV-112

Τίτλος μαθήματος:

Περιβάλλον και Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση σας με τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα για την παραγωγή ενέργειας. Καλύπτει μια πληθώρα από είδη αποβλήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν με την κατάλληλη επεξεργασία για την παραγωγή ενέργειας ώστε να μειωθεί με αυτό το τρόπο η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Στόχος του μαθήματος είναι να σας παρέχει ολοκληρωμένο υπόβαθρο γνώσεων στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, με στόχο την κατανόηση βασικών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Επίσης στοχεύει στην ανάλυση της ποιότητας των αποβλήτων και την αξιολόγηση της χρήσης τους ως καύσιμα.