Περιβάλλον και Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

Κωδικός μαθήματος:

ENV 120

Τίτλος μαθήματος:

Περιβάλλον και Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Η παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, έτσι ώστε να-

  • εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα και με  μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας
  • Αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική γνώση για τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
  • γνωρίσoυν τον τρόπο δόμησης και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας.