Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

HCM 607

Τίτλος Μαθήματος:

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η οικονομική αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το κόστος και όφελος εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών, ιατρικής τεχνολογίας ή και ολόκληρων προγραμμάτων υγείας. Στόχος του μαθήματος να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αρχών και μεθόδων της οικονομικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας, με εφαρμογές στη Φαρμακοοικονομία, Βιοτεχνολογία και την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας.