Οικονομικά Υπηρεσιών Υγείας

Κωδικός μαθήματος:

HCA-601

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομικά Υπηρεσιών Υγείας

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και τις εφαρμογές των οικονομικών της υγείας με έμφαση στη χρηματοδότηση, την οργάνωση, την διοίκηση και την παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της ΕΕ. Έμφαση δίδεται στην συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των Συστημάτων Υγείας στην ΕΕ και Διεθνώς