Οικονομικά Οργάνωσης και Στρατηγικής

Κωδικός Μαθήματος:

GMA 609

Τίτλος Μαθήματος:

Οικονομικά Οργάνωσης και Στρατηγικής

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα σαν μέρος του προγράμματος ΜΒΑ παρέχει ένα στερεό πλαίσιο για κατανόηση και ανάλυση πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων. Οι φοιτητές καθίστανται ικανοί μάνατζερ με την απόκτηση βαθιάς γνώσης στην οικονομική σκέψη και ειδικά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και αποδοτικότητας των αγορών. Βλέποντας την οργανωσιακη συμπεριφορά και προσωπική ανάπτυξη και στρατηγική και λαμβάνοντας υπόψιν μικροοικονομικές θεωρίες,  οι φοιτητές αποκτούν γνώση πως οι άνθρωποι παρακινούνται και λειτουργούν οι αγορές.