Οικονομικά ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

BSM 120

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομικά ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και θεωρίες για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί μια οικονομία ως ένα συντονισμένο σύνολο. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να εφαρμόζουν τα εργαλεία που αναφέρονται στο μάθημα για να αναλύουν σχετικά απλά μακροοικονομικά θέματα. Τα ζητήματα που άπτονται της μακροοικονομικής είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά υποπεδία της οικονομικής επιστήμης. Το γνωστικό πεδίο της μακροοικονομικής ασχολείται με τα συνολικά μεγέθη μιας οικονομίας όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, η παραγωγή, το εργατικό δυναμικό, η διανομή του εισοδήματος, ο πληθωρισμός, οι κρατικές δαπάνες, τα φορολογικά έσοδα, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, τα επιτόκια, το κρατικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, τα ισοζύγια πληρωμών, η συνολική ζήτηση και παραγωγή, κ.λπ.