Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 2

Κωδικός μαθήματος:

GMA-600

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 2

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην μελέτη και στην κατανόηση της λειτουργίας των μορφών αγοράς και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε αυτές μέσα από το πρίσμα της βιομηχανικής οργάνωσης. Δίνεται βαρύτητα (κυρίως) στην ανάλυση του ατελούς ανταγωνισμού της μελέτης των ανταγωνιστικών δυνάμεων και της επίδρασης τους σε κάθε επιχείρηση όταν αυτή αντιμετωπίζει έναν περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών. Ως απόρροια αυτής της προσέγγισης θα μελετηθούν οι διάφορες στρατηγικές που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Κυρίαρχο ρόλο στην ανάλυση αυτή διαδραματίζει η θεωρία παιγνίων η εφαρμογή της οποίας στην οικονομική των επιχειρήσεων της βιομηχανικής οργάνωσης και στην οικονομική επιστήμη γενικότερα, παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάλυση τέτοιων καταστάσεων.