Μεταπτυχιακή Διατριβή

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-210

Τίτλος μαθήματος:

Πρακτική/ Διδακτική Άσκηση

ECTS:

30

Περιγραφή Μαθήματος

Η  Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ είναι υποχρεωτική  για όλους τους φοιτητές του Ειδικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ). Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής και αναστοχαστικής διάθεσης στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές της έρευνας.

Οι φοιτητές/-τριες διατυπώνουν μια προβληματική η οποία αξίζει να διερευνηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι επί μέρους στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η παροχή δυνατότητας στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με την εφαρμογή τους στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού  προβλήματος ή ζητήματος, μέσω μιας εργασίας συνδεδεμένης με το μάθημα της «Πρακτικής/Διδακτικής Άσκησης», το οποίο αποτελεί και προαπαιτούμενο.
  • Η πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμό ενός ερευνητικού έργου, η εφαρμογή των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων, η συλλογή και αναστοχαστική ανάλυση των δεδομένων, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας ετοιμασίας και παρουσίασης  σημαντικών πληροφοριών βάση ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων και η ποιοτική/αναστοχαστική αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων