Μεθοδολογία της Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-112

Τίτλος Μαθήματος:

Μεθοδολογία της Έρευνας

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, έτσι ώστε να-

  • εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα και με  μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας
  • Αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική γνώση για τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
  • γνωρίσoυν τον τρόπο δόμησης και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας.