Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-121

Τίτλος μαθήματος:

Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές/-τριες τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας, τη διδακτική μεθοδολογία, τις μορφές και τα μέσα που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των γλωσσικών μαθημάτων σύμφωνα με τα νέα Π.Σ. Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα για τα γλωσσικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα: ΦΕΚ αρ. 5768, τ. Β΄, 10-12-21 και ΦΕΚ αρ. 5770 τ. Β΄, 10-12-21, Λογοτεχνία: ΦΕΚ αρ. 5871, τ. Β’, 15-12-21 και ΦΕΚ αρ. 5769, τ. Β’, 10-12-21, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: ΦΕΚ αρ. 5261, τ. Β’, 12-11-21 και ΦΕΚ αρ. 5257, τ. Β’, 12-11-21, Ιστορία: ΦΕΚ αρ. 5233, τ. Β΄, 11-11-21 και ΦΕΚ αρ. 5284 τ. Β΄, 12-11-21).

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη συνεργατική μάθηση και σε βιωματικές / διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι δεξιότητες των μαθητών, οι οποίες αξιολογούνται και αναδεικνύεται ο ρόλος των Ψηφιακών Τεχνολογιών τόσο στη διδακτική διαδικασία όσο και κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Τονίζεται δε, ότι μέσω των δραστηριοτήτων/ερευνών στο διαδίκτυο ή των ομαδικών ή ατομικών εργασιών στον υπολογιστή, προάγονται οι δημιουργικές ικανότητες των µαθητών και αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές/-τριες στη μεθοδολογία δόμησης ενός διδακτικού σεναρίου στα γλωσσικά μαθήματα.