Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-113

Τίτλος μαθήματος:

Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

ECTS:

7

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος στο πρώτο μέρος (εβδομάδες 1-6) είναι να ορίσει και να αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, να εμβαθύνει στο νομοθετικό πλαίσιο για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, να παρουσιάσει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των βασικών τύπων των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το μάθημα επίσης στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη συνεργασίας οικογένειας και σχολείου, προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και της αυτοεικόνας του παιδιού. Επιπλέον στοχεύει αφενός να τονίσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος, της προσοχής και της αυτοπεποίθησης του μαθητή με Μ.Δ., αφετέρου να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και τους τρόπους ενίσχυσης των γνωστικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος (ενότητες 7-11), στόχος είναι να οριστούν οι μορφές της προβληματικής- ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, οι εκδηλώσεις της αλλά οι συνήθεις αιτίες που πυροδοτούν την εμφάνιση τέτοιου είδους συμπεριφορών. Επίσης, προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως «προβληματική», αλλά και οι παράγοντες που διαφοροποιούν τη «φυσιολογική» συμπεριφορά από την «προβληματική». Τέλος, αναλύονται οι δύο σημαντικότερες προσεγγίσεις αντιμετώπισης της «προβληματικής» συμπεριφοράς, η συμπεριφορική και η οικοσυστημική καθώς και εδώ, τονίζεται ο σημαντικός ρόλος του δασκάλου στον τρόπο προσέγγισης του μαθητή για την αντιμετώπιση και – γιατί όχι- την εξάλειψη της «προβληματικής» συμπεριφοράς.