Μαθηματικά και Στατιστική IΙ

Κωδικός μαθήματος:

CST 125

Τίτλος μαθήματος:

Μαθηματικά και Στατιστική IΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στα Μαθηματικά και Στατιστική ΙΙ. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των ταμειακών ροών, στις βασικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και στην αποτίμηση της αξίας μετοχών και ομολογιών με απώτερο σκοπό την λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα κατανόησης των στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων, αφήνοντας τα ίδια τα οικονομικά να μελετηθούν σε άλλο πλαίσιο.