Λογιστικός Έλεγχος Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 336

Τίτλος μαθήματος:

Λογιστικός Έλεγχος Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να παρέχουν στους φοιτητές μια εισαγωγή στη φύση των επιχειρήσεων, στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, στο ρόλο της λογιστικής στην επαγγελματική πρακτική. Ο κύριος στόχος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές του ελέγχου και της διασφάλισης, να αναπτύξουν την κατανόηση των μαθητών για τη διαδικασία ελέγχου.