Λογιστική και Χρηματοοικονομικά Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 110

Τίτλος μαθήματος:

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της λογιστικής, στην παρουσίαση και κατανόηση του λογιστικού κυκλώματος, στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης και στην σύνταξη των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.