Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-111

Τίτλος μαθήματος:

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ECTS:

7

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένου υπόβαθρου γνώσεων στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και τη θεωρητική υποδομή της, ώστε να κατανοήσουν τη σχέση της εκπαίδευσης με τους άλλους θεσμούς (οικογένεια, οικονομία κ.λπ.), τον ρόλου τους στην αναπαραγωγή και άρση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, τα αίτια και οι συνέπειες της άνισης σχολικής επίδοσης και της σχολικής αποτυχίας καθώς και τη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες της διαπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον και προτείνονται τρόποι μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές, τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.