Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-110

Τίτλος μαθήματος:

Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

ECTS:

8

Περιγραφή Μαθήματος

Η εκπαιδευτική διαδικασία συντελείται πάντοτε εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικού πλαισίου άμεσα συνδεδεμένου με την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική συγκυρία. Η μελέτη της ιστορίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος είναι βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του. Η ιστορική διάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, μας βοηθά να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του. Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η ανάλυσή του με ερμηνευτικές μεθόδους που συνυφαίνουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές με τις αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι διαρκής και αποτελεί στόχο κάθε πολιτικής εξουσίας, καθώς οι κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις διαπερνούν το εκπαιδευτικό σύστημα και αναπαράγονται από αυτό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε διαρκή κρίση, η οποία μερικές φορές αμβλύνεται και άλλες φορές οξύνεται. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν και θα συζητηθούν οι σημασιολογικές αποχρώσεις, η ιστορικότητα και η εξέλιξη βασικών εννοιών, όπως «εκπαίδευση», «μεταρρύθμιση», «αλλαγή» από τον 19ο αιώνα έως και σήμερα και θα επιχειρηθεί μια γενικότερη επισκόπηση των κυριότερων θεωριών για την ιστοριογραφία της εκπαίδευσης και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων.