Θεωρίες Μάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-120

Τίτλος μαθήματος:

Θεωρίες Μάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με βασικές έννοιες της μάθησης, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και η κατανόηση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχτεί στα επιστημονικά πεδία των τριών αυτών κλάδων. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι να τονίσει τη σημασία των διαφορετικών ατομικών παραγόντων που επιδρούν στη μάθηση και τα αποτελέσματά της, να φωτίσει τη σχέση κινήτρων, αναγκών και μάθησης καθώς και να ανιχνεύσει την επίδραση της ευφυΐας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μάθηση. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων που οφείλουν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί κατά τα διάφορα στάδια της διδασκαλίας, ώστε να προβληματιστούν πάνω σε ψυχοπαιδαγωγικά, μεθοδολογικά, διαδικαστικά και διαχειριστικά ζητήματα.

Ταυτόχρονα, αναλύεται σε βάθος η διαδικασία της „αρχιτεκτονικής‟ της διδασκαλίας, η οποία διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να στοχάζονται πάνω στην εκάστοτε διδακτική κατάσταση, με το να εναρμονίζουν το περιεχόμενο του γνωστικού τους αντικειμένου και να το προσαρμόζουν στους συγκεκριμένους μαθητές της τάξης τους. Επίσης, στοχεύει να εμβαθύνει σε βασικά σημεία της αξιολόγησης της διδασκαλίας και να φωτίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την αποτελεσματική διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό ως φορέα της. Τέλος, σκοπός του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τις βασικές έννοιες και αρχές, τα χαρακτηριστικά και τα είδη της αξιολόγησης, τους σκοπούς, τα κριτήρια, τις μεθόδους, τα εργαλεία, την αναγκαιότητα και τα οφέλη της αξιολόγησης. Το παρόν μάθημα στοχεύει επίσης να εμβαθύνει στις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές της αξιολόγησης του μαθητή και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.