Εταιρικό Δίκαιο Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 215

Τίτλος μαθήματος:

Εταιρικό Δίκαιο Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στο Εταιρικό Δίκαιο. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του Εταιρικού Δικαίου. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση του περί εταιρειών ρυθμιστικού πλαισίου, της σύστασης, της λειτουργίας και της διαχείρισης εταιρειών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα κατανόησης των αρχών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε