Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κωδικός Μαθήματος:

CFG 113

Τίτλος Μαθήματος:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η έμφαση της σπουδαιότητας ηθικών αξιών όπως τιμιότητα , εμπιστοσύνη, σεβασμός και δικαιοσύνη στο πλαίσιο ατομικής και οργανωσιακης απόδοσης. Με την χρήση της θεωρίας Ηθικής Ανάπτυξης του Kohlberg , το μάθημα εξερευνά την έννοια του  πως άτομα αναπτύσσουν ηθική αιτιολογία και σκέψη και την αλληλοεπίδραση της ηθικής κρίσις στα τρία μοντέλα ηθικής του Μάνατζμεντ. Πρόθεση είναι να επιδειχθεί το εύρος της ευθύνης των διευθυντών, του οργανισμού και της εταιρείας όταν λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις.