Εταιρική Διοίκηση και Συμμόρφωση

Κωδικός Μαθήματος:

CHG 313

Τίτλος Μαθήματος:

Εταιρική Διοίκηση και Συμμόρφωση

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στον ρόλο του εταιρικού γραμματέα η επαγγελματία εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης της εταιρίας. Αναφέρεται ειδικά σε ζητήματα εταιρικής διοίκησης, συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας του διοικητικού συμβουλίου σαν μηχανισμού σεβασμού αρχών  καλής εταιρικής διακυβέρνησης, ηθικής και βιωσιμότητας.