Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση

Κωδικός μαθήματος:

BSM 322

Τίτλος μαθήματος:

Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εκθέσουν τους μαθητές τόσο στην τρέχουσα θεωρία όσο και στην πρακτική της στρατηγικής διαχείρισης και να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής σκέψης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες στρατηγικής διαχείρισης χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους σε πολλούς οργανισμούς για την επίτευξη βιώσιμης επιτυχίας σε όλο και πιο σύνθετα και αβέβαια περιβάλλοντα.