Επιχειρηματική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος:

GMA 601

Τίτλος Μαθήματος:

Επιχειρηματική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αναπτύσσει στους φοιτητές την ικανότητα να εξετάζουν κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία που υποστηρίζει την διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώ, παράλληλα,  προσφέρει τις δεξιότητες και ικανότητες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης σχετικών δεδομένων που υποστηρίζουν αποφάσεις του Μάνατζμεντ. Επιπλέον το μάθημα προσφέρει μια πλατφόρμα που βοηθά τους φοιτητές να ασχοληθούν με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, αναλαμβάνοντας ένα συμβουλευτικό έργο και κατά συνέπεια να γίνουν ικανοί να προσφέρουν ολιστικές, λογικές και πειστικές εισηγήσεις στη ανώτερη διοίκηση.