Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 121

Τίτλος μαθήματος:

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης επενδυτικών ευκαιριών, το κόστος κεφαλαίου και την κατανόηση της εφαρμογής των παραπάνω στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση της παρούσας και μελλοντικής αξίας του χρήματος, στις βασικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, της καθαρής παρούσας αξίας και του βαθμού εσωτερικής απόδοσης, καθώς και στην αποτίμηση της αξίας μετοχών και ομολογιών με απώτερο σκοπό την λήψη αποφάσεων σχετικά με το κόστος κεφαλαίου της οικονομικής οντότητας και την διαχείριση των επενδύσεων αυτής.