Εισαγωγή στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Κωδικός μαθήματος:

ENV-120

Τίτλος μαθήματος:

Εισαγωγή στην Αειφόρο Ανάπτυξη

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της αειφορίας, η οποία προωθείται ως πιθανή λύση για πολλά διεθνή, περιφερειακά και τοπικά προβλήματα της κοινωνίας.
Στόχο αποτελεί η απόκτηση της ικανότητας διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων και πόρων, με τρόπο ώστε να ικανοποιείται α) η διατήρηση της ισορροπίας των φυσικών συστημάτων, β) η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών.
Το μάθημα επίσης στοχεύει στη παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών και της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Το μάθημα θα δείξει πως μπορεί η Κυκλική Οικονομία να εφαρμοστεί στην πράξη, σε ποιες ειδικότητες και περιοχές, και τις ευκαιρίες που παρέχει για πολύ- και δι-επιστημονική συνεργασία.