Διοικητική Λογιστική ΙI

Κωδικός μαθήματος:

ACF 324

Τίτλος μαθήματος:

Διοικητική Λογιστική ΙI

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις προσεγγίσεις της κοστολόγησης και τη διαφορετική χρησιμότητα της κάθε προσέγγισης. Παράλληλα, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων. Ειδικό βάρος δίνεται στα θέματα που έχουν σχέση με την συμπεριφορά των στελεχών στις επιχειρήσεις εκείνες που η διοίκηση αποφασίζει την υιοθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων προϋπολογισμών. Επιπλέον παρουσιάζονται πως αντιμετωπίζονται γενικότερα θέματα της αξιολόγησης και της μέτρησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης των τμημάτων μιας επιχείρησης.