Διοικητική Λογιστική Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 314

Τίτλος μαθήματος:

Διοικητική Λογιστική Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική και πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της κοστολόγησης. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του κόστους και των διακρίσεών του και την κατανόηση της χρήσης του στις βασικές λειτουργίες Διοίκησης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των στοιχείων του κόστους παραγωγής, του κόστους παραχθέντων και του κόστους πωληθέντων, με απώτερο σκοπό την κατάρτιση και κατανόηση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας οικονομικής μονάδας. Επιπλέον παρουσιάζονται η έννοια και η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμών.