Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών και Διαδικασιών

Κωδικός μαθήματος:

GMA-603

Τίτλος μαθήματος:

Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών και Διαδικασιών

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα υποβοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν  μια θεωρητική αλλά και πρακτική βάση ικανοτήτων για στρατηγική διοίκησή των επιχειρηματικών λειτουργιών , των εννοιών  αλλά και  των κυρίων εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς  σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία με την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η ανελαστική φύση όμως της προσφοράς και ζήτησης  μπορεί να οδηγήσει σε  κοστοβορες αναντιστοιχίες μεταξύ τους, που καταλήγουν σε δυσαρεστημένους πελάτες και σπατάλη πόρων. Σε αυτό το μάθημα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με  τεχνικές και αποκτούν γνώσεις που περιορίζουν την εμφάνιση και επίδραση τέτοιων  αναντιστοιχιών και συνεπώς δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό τους. Το μάθημα αποτελείται από δυο μέρη. Πρώτον, στην Ανάλυση και Βελτίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, οι φοιτητές μελετούν εργαλεία και μελέτες περιπτώσεων με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανάλυση, βελτίωση και σχεδιασμό δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού. Δεύτερον, στην Διαχείριση Εφοδιαστικών αλυσίδων όπου οι φοιτητές στρέφουν την προσοχή τους στο εξωτερικό περιβάλλον, τους προμηθευτές, τις πρώτες ύλες κι την παράδοση προϊόντων στους πελάτες.