Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

HCA 604

Τίτλος Μαθήματος:

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Δ Α Δ) αποκτά αυξητικά στρατηγική σημασία σε οργανισμούς και υπηρεσίες και ειδικά στις Υπηρεσίες Υγείας, ξεφεύγει από τον παραδοσιακό του ρόλο σαν μέσο επιτήρησης και συμμόρφωσης.

Στο σημερινό περιβάλλον κάθε εργαζόμενος σε διευθυντική θέση σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, πρέπει να είναι ικανός να υποστηρίζει την στρατηγική σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, να βρίσκει τρόπους να είναι πλέον ελαστικός και ευέλικτος στην αλλαγή και να προσαρμόζεται στις αλλαγές των συστημάτων στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, το προσωπικό της ΔΑΔ πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση τεχνολογίας για αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους υπάλληλους και να βοηθά στο να αναπτύξουν νέες ικανότητές και πιο αποτελεσματικές μεθόδους μέτρησης της απόδοσης και αμοιβής.

Το μάθημα δίνει επίσης έμφαση στην βελτίωση της κατανόησης του ιστορικού πλαισίου και των συγχρόνων συνθηκών ηγεσίας και ΔΑΔ στις Υπηρεσίες Υγείας, ενώ παράλληλα προωθεί  την ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων για αποτελεσματική ΔΑΔ.