Διεθνής Χρηματοοικονομική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 415

Τίτλος μαθήματος:

Διεθνής Χρηματοοικονομική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Εστίαση στην αγορά συναλλάγματος και σημαντικές προσεγγίσεις για την ανάλυση του καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των δεσμών μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της μακροοικονομικής δραστηριότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Οι κύριοι στόχοι είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεσμική δομή, τη φύση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και τη συναλλακτική δραστηριότητα στις αγορές συναλλάγματος (FOREX)- τις διεθνείς συνθήκες ισοτιμίας: ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ισοτιμία καλυμμένων και ακάλυπτων επιτοκίων και ισοτιμία πραγματικών επιτοκίων- την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες- ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των αγορών συναλλάγματος και το παζλ της προθεσμιακής μεροληψίας- την τιμολόγηση των διεθνών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και το ρόλο τους στις αποφάσεις χρηματοδότησης και επενδύσεων.