Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Κωδικός Μαθήματος:

CFG 203

Τίτλος Μαθήματος:

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Στόχος του μαθήματος οι φοιτητές να κατανοούν και αξιολογούν τις μοντέρνες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και τη διαρκή εξέλιξη τους στο χρόνο.