Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Υπηρεσιών Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

HCA 605

Τίτλος Μαθήματος:

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Υπηρεσιών Υγείας

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Νοσοκομεία και άλλα συστήματα παροχής υγείας, αυξητικά πρέπει να βασισθούν στην καινοτομία, ενώ ψάχνουν για δημιουργικές λύσεις για βελτίωση των ασθενών με σύγχρονη αντιμετώπιση  εμποδίων κανονιστικών και μείωσης κόστους. Η διαχείριση της καινοτομίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι των νοσοκομείων/συστημάτων  υγείας που αναγνωρίζονται για την αριστεία τους από το  Malcolm Baldrige National Quality Award in Health Care. Σκοπός του μαθήματος είναι η έκθεση των φοιτητών  στη θεωρία και καλύτερες πρακτικές του τομέα.