Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Κωδικός μαθήματος:

ENV-126

Τίτλος μαθήματος:

Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός αρχικά είναι η εισαγωγή στις γενικές έννοιες, αρχές και στόχους του περιβαλλοντικού νομικού πλαισίου, πάνω στο οποίο θα βασιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της ανάλυσης του περιβαλλοντικού κινδύνου. Στη συνέχεια οι φοιτητές, θα πρέπει να αντιληφθούν τα στάδια ανάλυσης κινδύνου, να αποκτήσουν τις ικανότητες να τεκμηριώνουν τον προβλεπόμενο κίνδυνο και να μπορούν να αξιολογήσουν όλες τις πληροφορίες που θα συλλέξουν,  σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο. Θα γνωρίσουν τις γενικές έννοιες της βιωσιμότητας, του περιβαλλοντικού κόστους, και την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Θα αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που λαμβάνει ο άνθρωπος, με οικονομικούς όρους, συμπληρώνοντας παράλληλα τις γνώσεις με τις δυνατότητες εκτίμησης των επιπτώσεων μέσω δεικτών, για   περιβαλλοντικές δράσεις.

Επίσης, θα διδαχθούν την εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου και θα γνωρίσουν τις κατηγορίες των Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στο πλαίσιο των  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα ενημερωθούν για τα  ISO 14001 και το  EMAS, ενώ θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με την μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.