Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Κωδικός Μαθήματος:

CFG 201

Τίτλος Μαθήματος:

Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών, αξιογράφων και παραγώγων προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση χρηµατοοικονοµικών υποδειγµάτων (CAPM, APT) και θεωριών αποτίµησης χαρτοφυλακίου µε έµφαση στη λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων και στην αντιστάθμιση κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μέσω των χρηματοοικονομικών παραγώγων.