Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-300

Τίτλος Μαθήματος:

Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

ECTS:

30

Στόχοι Μαθήματος

Η διατριβή παρέχει την ευκαιρία για την έρευνα ενός συγκεκριμένου θέματος σε βάθος, και περιλαμβάνει τον εντοπισμό ενός ζητήματος ή προβλήματος που αξίζει έρευνα με τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη θεωρία και την εμπειρική έρευνα στην επιλεγμένη περιοχή της μελέτης τους, και να αποδείξουν την ικανότητά τους να αναθεωρήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες και τις τεχνικές με κριτική διάθεση.

Αναμένεται επίσης ότι θα επιδείξουν επάρκεια στην επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων πρωτογενών ή/και δευτερογενών ερευνητικών μεθόδων, ανάλογα με την περίπτωση.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή του αντικειμένου της διατριβής, εκτός αν ορίζεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.