Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

Κωδικός μαθήματος:

ENV 300

Τίτλος μαθήματος:

Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

ECTS:

30

Περιγραφή Μαθήματος

Η  Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ είναι υποχρεωτική  για όλους τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση Περιβάλλοντος». Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ερευνητικού προσανατολισμού στους φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές των ερευνητικών μεθόδων με την εφαρμογή αυτών στο ερευνητικό πεδίο.

Συνακόλουθα, οι φοιτητές εντοπίζουν ένα θέμα ή ένα πρόβλημα το οποίο αξίζει να διερευνηθεί και να αναπτυχθεί η πρόταση ερευνητική πρόταση.

Οι επί μέρους στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η παροχή  δυνατότητας στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με την εφαρμογή τους στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού  προβλήματος ή ζητήματος, μέσω μιας ανεξάρτητης εργασίας.
  • Η πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμό ενός ερευνητικού έργου, η εφαρμογή των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων, η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας ετοιμασίας και παρουσίασης  σημαντικών πληροφοριών βάση ποσοτικών δεδομένων και η ποιοτική αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων
  • Η αύξηση των γνώσεων  κριτικής αξιολόγησης μεθόδων και μοντέλων λειτουργίας οργανισμών δημοσίου δικαίου.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα διασφάλισης γνώσης για ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας μέσω ερευνητικών