Δίκαιο Επιχειρήσεων I

Κωδικός μαθήματος:

BSM 112

Τίτλος μαθήματος:

Δίκαιο Επιχειρήσεων I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα του Δικαίου των Επιχειρήσεων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των γενικών κανόνων δικαίου σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, των βασικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων, καθώς και στην αναγνώριση των ευθυνών και των κινδύνων που αφορούν και βαραίνουν τις επιχειρήσεις, ιδίως συνεπεία της εφαρμογής της νομοθεσίας περί εταιρικών οντοτήτων.