Αρχές Πράσινης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κωδικός μαθήματος:

ENV-124

Τίτλος μαθήματος:

Αρχές Πράσινης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου μέτρησης, αξιολόγησης και γνωστοποίησης της Πράσινης Λογιστικής και την χρηματοοικονομική. Το θέμα θα τονίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ στρατηγικής βιωσιμότητας, οργανωτικής αρχιτεκτονικής και απόδοσης.

Η ενότητα επικεντρώνεται στα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα αναφοράς που προκύπτουν και υποστηρίζουν την εταιρική βιωσιμότητα.