Αρχές οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης

Κωδικός μαθήματος:

ΠΔΕ-112

Τίτλος μαθήματος:

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης

ECTS:

8

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων και η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η αξιολόγηση, η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, η προώθηση καινοτομιών και η διασύνδεση με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και την τοπική κοινωνία, ώστε να εμπεδώσουν τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη διοικητική του οργάνωση.

Επιπλέον δίνεται έμφαση σε πτυχές της διοικητικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όπως είναι η παρουσίαση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η περιγραφή των βασικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των διευθυντών σχολικών μονάδων.