Αποκατάσταση Εξαρτημένων Ατόμων

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-127

Τίτλος Μαθήματος:

Αποκατάσταση Εξαρτημένων Ατόμων

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Η αποκατάσταση στις εξαρτήσεις αποτελεί τη διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης για τις διαταραχές εξαρτήσεων. Η εξαρτήσεις, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελούν ένα βιο-ψυχο-κοινωνικό φαινόμενο και η αντιμετώπισή του απαιτεί συνεπώς μια πολυθεματική προσέγγιση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν τα βασικά θέματα που σχετίζονται με παρεμβάσεις αποκατάστασης εξαρτήσεων, περιλαμβανομένων ζητημάτων διαχείρισης συννοσηρότητας με άλλες παθήσεις ψυχικής υγείας, ανάλυση του ρόλου που μπορεί να έχει η οικογένεια και παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια αποκατάστασης, θα αναλυθεί η έννοια της υποτροπής και οι τρόποι διαχείρισης των υποτροπών και θα παρουσιαστούν οι βασικές μεθοδολογικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα της αποκατάστασης των εξαρτήσεων. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν στους φοιτητές τα Προγράμματα Αποκατάστασης που λειτουργούν διεθνώς και στην Κύπρο και θα συζητηθούν οι έρευνες ως προς την αποτελεσματικότητα του κάθε Προγράμματος. Θα αναλυθεί η έννοια της εμπειρικά τεκμηριωμένης παρέμβασης στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επιτυχίας του κάθε προγράμματος.