Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες

Κωδικός μαθήματος:

ENV 121

Τίτλος μαθήματος:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες

ECTS:

10

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), να αντιληφθούν τις φυσικές αρχές που διέπουν τις μετατροπές ενέργειας και να κατανοήσουν ότι λύση στο ενεργειακό πρόβλημα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρησιμοποίηση των κατάλληλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσετε τη σημασία της περιβαλλοντικής, οικονομικής και λειτουργικής αξιολόγησης των συστημάτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας.