Αειφόρος Λογιστική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 433

Τίτλος μαθήματος:

Αειφόρος Λογιστική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου μέτρησης, αξιολόγησης και αποκάλυψης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής
εταιρικής απόδοσης. Το μάθημα θα δώσει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ στρατηγικής βιωσιμότητας, οργανωτικής αρχιτεκτονικής και απόδοσης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα αναφοράς που αναφέρονται στην αειφόρο λογιστική.