ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Τμήμα Πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Τμήμα Πληροφορικής

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής. Η μια θέση είναι στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και η άλλη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.  Και για τις 2 θέσεις απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσα. 

 • Για τη βαθμίδα του Λέκτορα απαιτούνται:
  Διδακτορικός τίτλος σπουδών και στοιχεία που δείχνουν ικανότητα πανεπιστημιακής  διδασκαλίας και έρευνας.
 • Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για την βαθμίδα του Λέκτορα και τουλάχιστον 3 έτη αυτόνομης πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.  Επιπλέον, τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ή μονογραφίες ή βιβλία. 
 • Για την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τουλάχιστον 8 έτη αναγνωρισμένης διεθνώς ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής εμπειρίας και προσφοράς στην κοινωνία. Για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή αναγνωρίζονται επιτεύγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και όχι επιτεύγματα που ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει. 
 • Για τη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή και τουλάχιστον 12 έτη αναγνωρισμένης διεθνώς ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής εμπειρίας και προσφοράς στην κοινωνία. Για τη βαθμίδα του Καθηγητή αναγνωρίζονται επιτεύγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και όχι επιτεύγματα που ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει. 

Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικό πακέτο ετήσιων απολαβών, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) τα ακόλουθα:

(α)       Επιστολή / Αίτηση

(β)       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την

αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

(γ)       Δύο συστατικές επιστολές

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 30η Σεπτεμβρίου, 2022.

Philips University

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμίας 4-6
2001 Στρόβολος
Λευκωσία
Email: [email protected]         
Web: https://philipsuni.ac.cy/